شرایط ارسال خلاصه مقاله:
•    نگارش خلاصه مقاله باید علمی با بیان شیوا و بدون اشکالات نوشتاری انشایی و املایی باشد و اجزای آن انسجام لازم را داشته و به یکدیگر مرتبط باشد.


•    موضوع پژوهشی و یافته ¬های آن با محور های علمی کنگره مرتبط باشد.


•    خلاصه مقاله به زبان انگلیسی ارسال شود.


•    با ارسال خلاصه مقاله، نویسندگان مجوز انتشار متن ارسال شده توسط همایش بشکل مقتضی را به مسئولین همایش واگذار مینمایند.


•    خلاصه مقالات پذیرفته شده یا ارائه شده در سایر همایش ها و یا نشریات داخلی و خارجی در این کنگره پذیرفته نخواهد شد.


•    ‎تنها چکیده مقاله ارسال گردد و از فرستادن مقاله کامل (Full text)خودداری شود.


•    در هنگام ارسال چکیده مقالات ذکر شماره تلفن همراه و پست الکترونیک الزامی می باشد.


•    مسئولیت صحت علمی وادبی متن فرستاده شده بافردفرستنده مقاله میباشد.