گروه های هدف کنگره «داروسازی نوین»

 

داروسازی (دکتری حرفه ای)

اقتصاد و مدیریت دارو (دکترا)

فارماکوگنوزی (دکترا)

فارماسیوتیکس (دکترا)

داروسازی بالینی (دکترا)

نانو فناوری دارویی (دکترا)

فارماکولوژی (دکترا)

بیوتکنولوژی دارویی (دکترا)

شیمی دارویی (دکترا)

سم شناسی

داروسازی سنتی (دکترا)

سیاست گذاری سلامت

کنترل دارو

نظارت بر امور دارویی

اقتصاد سلامت

علوم تغذیه

علوم و صنایع غذایی

فرآورده های بیولوژیک

پزشک عمومی

ژنتیک پزشکی

علوم سلولی کاربردی

بیماریهای داخلی (تخصص)

زیست شناسی سلولی و مولکولی

ایمونولوژی

نانو تکنولوژی پزشکی

زیست شناسی ژنتیک

انکولوژی

بیوتکنولوژی پزشکی

زیست شناسی بیوشیمی

علوم آزمایشگاهی

بیوشیمی بالینی

زیست مواد دارویی

MBA دارویی

سایر رشته های مرتبط