💊امتيازات شركت در كنگره بين المللي داروسازي نوين💊

✅ شركت در يكي از بزرگترين محافل علمي كشور با حضور اساتيد برتر داروسازي ايران و جهان

✅ تخصيص حداكثر امتياز بازآموزي وزارت بهداشت(١٥امتياز) بر اساس رشته تحصيلي

✅ صدور گواهينامه شركت در كنگره بين المللي به زبان انگليسي

✅ امكان ثبت نام در كارگاههاي جانبي كنگره با بيش از ٥٠ درصد تخفيف